Nächst Manifestatiounen *** Generalversammlung den 08/02/2019 um 20:00 an der Salle des Fêtes Place Ferd Dostert, Cabaret Blechbraddeler den 08/03/2019 an 09/03/2019 am Centre Culturel ***